Pályázati felhívás

Szakmai gyakorlatra - Pályázati felhívás

 

ERASMUS PÁLYÁZAT 
szakmai gyakorlatra hallgatói mobilitásra

 

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum pályázatot hirdet graduális hallgatói ösztöndíjakra szakmai gyakorlat folytatására

 

Pályázati felhívás

 

1. Ki pályázhat?

 

Azok a hallgatók utazhatnak külföldi tanulmányútra Erasmus ösztöndíjjal, akik a DE OEC valamely karán a megpályázott időszakban beiratkozott [1] hallgatók lesznek.

További részletek a pályázati feltételek pont alatt.

 

2. Pályázható szakmai programok

Szakmai gyakorlatok, melyeknek minimális hossza 3 hónap.

 

 

Az ösztöndíjas lehetőség maximális kihasználását a hazai egyetem TVSZ-ében megszabott feltételek korlátozhatják.

 

* ÁOK VI. éves szigorlati blokkok

A programok szakmai tartalmát, annak teljesítését, igazolását és kölcsönös elfogadását a Leonardo programban elfogadott szerződés és igazolás formák szabályozzák.

 

 

A 12 hét (3 hónap) vagy annál hosszabb pályázott időszak több szigorlati blokkból tevődik össze. A külföldön töltendő hetek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy szigorlati tárgyakból a hatodév és a korábbi blokkgyakorlatok során valamikor legalább egy kéthetes periódust kötelező a DE OEC klinikáján.

 

 

FONTOS: a gyakorlati hetek dupla teljesítése nem lehetséges, sem olyan gyakorlat teljesítése, melyet nem ír elő a Kari Tájékoztató (pl. urológia, szemészet stb.), a kötelező szakmai gyakorlati idő megosztása lehetséges.

A jelenlegi szabályozás szerint az ÁOK-s hallgató a tanulmányai felét, ezen belül klinikai tanulmányainak 2/3-át kell a DE-n töltenie ahhoz, hogy diplomát kapjon. A külföldön tölthető  tanulmányok kreditértéke max 66 kredit, szakmai gyakorlat esetén egy gyakorlati hétért 1 kredit jár. Aki előzőleg már volt tanulmányi Erasmus ösztöndíjjal külföldön, az csak a fennmaradó kreditértéknyi időt töltheti külföldön szakmai gyakorlat keretében.

 

Szigorlóéven a pályázó minden esetben a DE-n teszi le a szigorlatokat hazajövetel után, a TVSZ szabályozása szerint.

 

*Osztott képzés esetén (BSc, MSc képzés hallgatóinak):

 

 

A mintatanterv által előírt terepgyakorlat, vagy szakmai gyakorlat, melyeknek minimális hossza 3 hónap.  

3. Pályázható egyetemek

 

 

 

 

A pályázható egyetemek, az általuk fogadott hallgatók száma, az együttesen a tanév során ott tölthető idő, az egyetem honlapja, és az általánostól eltérő feltételek az orvostanhallgatóknak innen letölthető.

 

Szakmai gyakorlat ezen túl bármely, a listában nem szereplő, de a Tanulmányi Albizottság által előzetesen jóváhagyott európai uniós akkreditált képzőhelyen tölthető (egyetemi klinikán, oktatókórházban, ha a pályázó fogadónyilatkozatot tud bemutatni. (A fogadónyilatkozat letölthető innen.) Ilyenkor is érvényes az, hogy a min időtartam 12 hét, úgy kell megszervezni a gyakorlatokat, hogy nincs megszakítva a pályázott időszak.

4. Az ösztöndíj időtartama

 

 

Minimum 3 hónap, ill. legfeljebb 10 hónap[2], vagy a fogadó egyetemmel kötött szerződés által megszabott leghosszabb időtartam (amelyik rövidebb). Az ösztöndíjas periódust csak a tanulmányi / képzési szerződés megkötése után lehet megkezdeni.  

Minimális időtartam: 3 hónap (ebből minimum 12 hét tisztán gyakorlat, tehát nem utazással töltött idő), mely nem szakítható meg

 

Ennél hosszabb lehet a megpályázott periódus, a program csak teljes hónap(ok)ra ad ösztöndíjat.

A szigorlati blokkok nem függnek az adott egyetem tanévbeosztásától, a megpályázott időszak az Erasmus év (kezdő év július 1. – következő év szeptember 30.) bármely periódusára tervezhető, hacsak a fogadó egyetem más megkötéssel nem él, és a TAB engedélyezi. A kollégiumi férőhely miatt érdemes hónap elejétől pályázni, mert fél hónapi kollégiumi díjfizetés nincs, és ha hónap közepén indul a pályázó, a félhónapok miatt egy havi kollégiumi díjjal többet fizethet.

 

 

 

 

 

5. Az ösztöndíj mértéke

 

Az ERASMUS program keretében a kiutazó hallgató ERASMUS támogatásban részesül, amely a felmerülő többletköltségek részleges fedezésére szolgál, tehát a ténylegesen felmerülő költségeket nem feltétlenül fedezi teljes egészében!
A támogatás biztosítására, ill., összegének pontos megállapítására csak az intézményi szerződés megkötését követően, az abban támasztott feltételek és az abban biztosított keretösszegek ismeretében van lehetőség. Szakmai gyakorlatok esetén támogatás minimális mértéke a Nemzeti Erasmus Iroda előírása szerint eddig havi 300 EURO volt. A Debreceni Egyetem a képzés időszakára várhatóan havi 400 € összegű támogatást nyújt.

6. Pályázati feltételek

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik a DE OEC valamely karával hallgatói jogviszonyban állnak. A kiutazás feltétele a megpályázott tanévre történő beiratkozás. A hallgató külföldi tanulmányútja alatt is a DE teljes jogú hallgatója, mindennemű hallgatói kötelme és joga (tandíjfizetés, ösztöndíj) érvényes.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki

 • a Debreceni Egyetem OEC valamely karán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,  
 • Legalább 3 lezárt félévvel rendelkezik
 • Az elmúlt négy (másodévesek esetén 3) félév átlagolt átlaga minimum 3.5
 • a megpályázott időszakban hallgatói jogviszonyban lesz az egyetemmel,
 • magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban,
 • a célország nyelvén legalább középfokú ismeretekkel rendelkezik, vagy megfelel az Idegennyelvi Lektorátus által szervezett nyelvi felmérésen
  • Hatodéves gyakorlatok teljesítése esetén amikor a pályázható egyetemek táblázatában a fogadó ország nyelvét * jelöli, az igazolt angol középfokú nyelvtudás és mellette a fogadó ország nyelvének igazolt alapfokú ismerete is elfogadható)
  • Az ERASMUS program "kis" nyelvek esetén (olasz, portugál, spanyol, holland stb.) minden félév előtt (július-szeptember illetve január-március) kb. 4-5 hetes Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzust (EILC) hirdet az adott országban, amelyre külön ösztöndíj pályázható. A mindenkori kiírást a Nemzeti Iroda / Tempus Közalapítvány honlapján ( http://www.tpf.hu/ ) kell keresni.
 • A tervezett külföldi szakmai (képzési) program illeszkedjék a hallgató tantervébe (a mintatantervebn előírt kötelező gyakorlatok pályázhatók, a mintatervben előírt időtartamra, hacsak más szabályozás (TVSZ, TAB) ezt felül nem írja.)

Az DE ÁOK TVSZ-e azt is szabályozza, hogy bármely hallgató teljes tanulmányi, és ezen belül klinikai tanulmányi idejének milyen hányadát töltheti az egyetemtől távol. [4]. Ezeket a feltételeket is figyelembe kell venni a pályázat tervezésénél.

Ezeken kívül minden egyéb, a fogadó egyetem által szabott feltételnek is teljesülnie kell.

]1 Nem lehet passzív féléven a hallgató, aktív státuszban legyen, Debrecenben és a fogadó egyetemen is be kell majd iratokozniaCsak kötelező, mintatantervben előírt szakmai gyakorlat pályázható, a mintatantervben előírt időtartamra

 

2 Értelemszerűen az Erasmus ösztöndíjat nyert hallgatókra nem vonatkozik az az ÁOK szabályozás, hogy csak akkor lehet elkezdeni egy új szigorlati blokkot, ha már az előző blokkból levizsgázott a hallgató. Mivel min. 3 hónapot külföldön kell tölteni, csak akkor tud szigorlatozni a hallgató, ha hazajött. Ha előtte már volt félig megkezdett gyakorlata, először abból kell levizsgáznia, majd utána szigorlatozhat (egymás után, vagy igénybe véve a viszgafelkészülési het(ek)et ) a a többi blokkból.