Pályázati felhivás

 ERASMUS PÁLYÁZAT 
tanulmányi célú hallgatói mobilitásra

 
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum pályázatot hirdet graduális hallgatói ösztöndíjakra külföldi tanulmányok folytatására
 
Pályázati felhívás
 
1. Ki pályázhat?
 
Azok a hallgatók utazhatnak külföldi tanulmányútra Erasmus ösztöndíjjal, akik a DE OEC valamely karán a megpályázott időszakban beiratkozott [1] hallgatók lesznek.
További részletek a pályázati feltételek pont alatt.
 
2. Pályázható szakmai programok
 
Az ERASMUS program kétféle külföldi részképzést támogat, mindkettőben teljes tanulmányi ideje alatt 1-1 alkalommal vehet részt minden hallgató. Ezek
(1) a szemeszter tárgyainak vizsgával zárt hallgatását célzó periódusok, melyeknek minimális hossza 1, maximális hossza 2 szemeszter, valamint
(2) szakmai gyakorlatok, melyeknek minimális hossza 3 hónap.
A kétféle képzést a program eltérő financiális és adminisztratív feltételekkel támogatja, ezek pontos részletei csak az Egyetem és a Nemzeti Iroda között kötött szerződés fényében évente változhatnak. A két ösztöndíjas lehetőség maximális kihasználását a hazai egyetem TVSZ-ében megszabott feltételek korlátozhatják.
 
A. Tanulmányok folytatása
 
*Osztatlan képzés esetén: III., IV. és V. év: egy, vagy két félév tárgyainak hallgatása - a fogadó egyetemmel való egyeztetés alapján
 
*Osztott képzés esetén (BSc, Msc): I-IV. év: egy, vagy két félév tárgyainak hallgatása - a fogadó egyetemmel való egyeztetés alapján
 
A programok szakmai tartalmát, annak teljesítését, igazolását és kölcsönös elfogadását az ECTS (European Credit Transfer System) szabályozza minden tekintetben.
 
A fogadó egyetem nem mindig tudja biztosítani az összes tárgy hallgatását, vagy azért mert nem létezik ilyen tárgy (pl. Igaszágügyi orvostan), vagy azért mert más évfolyamon / rendszerben oktatják, mint a DE, és az órarendbe nem fér bele.
 
A kreditrendszer keretein belül érdemes előre/utólag felvenni azokat a tantárgyakat, amiket a pályázó nem tud kint hallgatni, van egyéni tanrend keretében teljesíteni.
 
FONTOS: A pályázónak a fogadóegyetemen KELL vizsgáznia, nincs olyan, hogy kint hallgatja a tárgyat és itthon vizsgázik, kreditet kell szereznie, ami csak vizsga vagy gyakorlati jegy megszerzésekor adható, részvételre nem.
 
A fogadóegyetem tárgykínálata általában megtalálható az egyetem Erasmus honlapján, vagy ECTS Information Package-ként, innen lehet tájékozódni.
 
 
B. Szakmai gyakorlat – részletek a szakmai gyakorlatos pályázati kiírásban
 
 
3. Pályázható egyetemek
 
A pályázható egyetemek, az általuk fogadott hallgatók száma, az együttesen a tanév során ott tölthető idő, az egyetem honlapja, és az általánostól eltérő feltételek innen letölthetőek.
 
 
4. Az ösztöndíj időtartama
 
Minimum egy félév,  legfeljebb egy teljes tanév, vagy a fogadó egyetemmel kötött szerződés által megszabott leghosszabb időtartam (amelyik rövidebb). Az ösztöndíjas periódust csak a tanulmányi szerződés megkötése után lehet megkezdeni.  
 
A megpályázott időszakot befolyásolja a fogadóegyetem tanévbeosztása, amely nem szokott megegyezni a DE tanévbeosztásával, ezért érdemes a fogadóegyetem honlapjáról erről tájékozódni (academic calendar). Az eltérő tanévbeosztás[2] miatt általában az egy éves periódus megpályázását ajánljuk.
 
 
5. Az ösztöndíj mértéke
 
Az ERASMUS program keretében a kiutazó hallgató ERASMUS támogatásban részesül, amely a felmerülő többletköltségek részleges fedezésére szolgál, tehát a ténylegesen felmerülő költségeket nem feltétlenül fedezi teljes egészében!
Nappali tagozatos tanulmányok esetén a támogatás minimális mértéke a Nemzeti Erasmus Iroda előírás szerint eddig havi 200 EURO volt. A támogatás biztosítására, ill., összegének pontos megállapítására csak az intézményi szerződés megkötését követően, az abban támasztott feltételek és az abban biztosított keretösszegek ismeretében van lehetőség. A támogatás várható összege 300 ERUO/hó.
 
6. Pályázati feltételek
 
Azok a hallgatók pályázhatnak külföldi tanulmányútra Erasmus ösztöndíjjal, akik a DE OEC valamely karával hallgatói jogviszonyban állnak. A kiutazás feltétele a megpályázott tanévre történő beiratkozás. A hallgató külföldi tanulmányútja alatt is a DE teljes jogú hallgatója, mindennemű hallgatói kötelme és joga (tandíjfizetés, ösztöndíj) érvényes.
Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki
  • a Debreceni Egyetem OEC valamely karán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,  
  • Legalább 3 lezárt félévvel rendelkezik
  • Az elmúlt négy (másodévesek esetén 3) félév átlagolt átlaga minimum 3.5
  • a megpályázott időszakban hallgatói jogviszonyban lesz az egyetemmel,
  • magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban,
  • a célország nyelvén legalább középfokú ismeretekkel rendelkezik, vagy megfelel az Idegennyelvi Lektorátus által szervezett nyelvi felmérésen
    • Az ERASMUS program "kis" nyelvek esetén (olasz, portugál, spanyol, holland stb.) minden félév előtt (július-szeptember illetve január-március) kb. 4-5 hetes Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzust (EILC) hirdet az adott országban, amelyre külön ösztöndíj pályázható. A mindenkori kiírást a Nemzeti Iroda / Tempus Közalapítvány honlapján ( http://www.tpf.hu/ ) kell keresni. Ez azonban önmagában nem elegendő arra, hogy a pályázó elsajátítsa a szakmai orvosi nyelvet, és képessé tegye arra, hogy idegen nyelven vizsgázzon a félév végén. Ez a nylevtanfolyam a mindennapi életben való könnyebb eligazodást segíti, a meglévő nyelvtudás felfrissítésére szolgál.
  • A tervezett külföldi szakmai (képzési) program illeszkedjék a hallgató tantervébe (tehát pl. kredites évfolyamokon el kell érni a minimális 15 kreditet a félév érvényességéhez, ill. ugyanazon tárgy kétszeres - itthoni és külföldi - hallgatása sem engedélyezett.)
 Az DE ÁOK TVSZ-e azt is szabályozza, hogy bármely hallgató teljes tanulmányi, és ezen belül klinikai tanulmányi idejének milyen hányadát töltheti az egyetemtől távol. Ezeket a feltételeket is figyelembe kell venni a pályázat tervezésénél.
Ezeken kívül minden egyéb, a fogadó egyetem által szabott feltételnek is teljesülnie kell.
 


[1] Nem lehet passzív féléven a hallgató, aktív státuszban legyen, Debrecenben és a fogadó egyetemen is be kell majd iratkoznia
[2] A legtöbb nyugateurópai egyetemen az első szemeszter októberben kezdődik, a 2. szemeszter március – áprilisban és augusztus-szeptember végéig tart.